elif ا

1

Y/ ي

10

qaf ق

100

 bayب

2

kaf ك

20

ra ر

200

cim ج

3

lam ل

30

šin ش

300

dal د

4

mim م

40

ta ت

400

 Ha ه

5

nun ن

50

sa ث

500

Va و

6

seen س

60

 خ

600

Zey ز

7

ain ع

70

zal ذ

700

 Ha ح

8

fa ف

80

ḍad ض

800

 ط

9

sad ص

90

 ظ

900

ġ غ

1000